Privacy statement

Muziek@Maassluis volgt de wet Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en is verwerkingsverantwoordelijke.

Muziek@Maassluis hanteert verwerkingsovereenkomsten die zijn afgesloten met partijen die als verwerkers betrokken zijn bij de cursusadministratie dan wel uitvoering geven aan de cursussen;

De verwerking van jouw gegevens worden geaccordeerd door het aanvinken van de akkoordverklaring bij het aanmelden voor een cursus.

Muziek@Maassluis beschermt jouw persoonsgegevens en privacy;

Muziek@Maassluis verkoopt verzamelde (persoons)gegevens niet aan derden en stelt deze ook niet ter beschikking aan derden;

Muziek@Maassluis gebruikt enkel gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst;

Muziek@Maassluis beheert jouw gegevens alleen ten dienste van de cursusadministratie en de uitvoering van de cursussen;

Muziek@Maassluis verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens (ras /etniciteit/ politieke opvattingen / levensbeschouwelijke overtuiging / lidmaatschap vakbond / genetische gegevens / biometrische gegevens / seksuele geaardheid / strafrechtelijke gegevens);

Muziek@Maassluis bewaart de persoonsgegevens niet langer dan twee jaar. Facturen en betalingsgegevens daarvan niet langer dan zeven jaar;

Muziek@Maassluis geeft je recht op inzage van jouw persoonsgegevens;

Muziek@Maassluis geeft je recht op correctie, verwijdering of beperking verwerking;

Muziek@Maassluis heeft een meldingsplicht bij een datalek en informeert je in voorkomende gevallen;

De website van Muziek@Maassluis heeft een SSL en is afgesloten ;

Muziek@Maassluis maakt gebruik van beveiligd e-mailverkeer.

De accounts op de computers van het ondersteunend personeel van Muziek@Maassluis zijn afgesloten met een gebruikersnaam en wachtwoord;

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Muziek@Maassluis met uw persoonsgegevens is omgegaan en het u niet gelukt is om met Muziek@Maassluis tot een oplossing te komen, kunt u zich wenden tot: 

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374 2509 J Den Haag
T: 0900-2001201
W: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl