Algemene voorwaarden

Start van de lessen cursusjaar 2024-2025

Het cursusjaar start in de week van 26 augustus 2024.

Aantal lessen per jaar
Muziek@Maassluis gaat uit van 36 lesweken per schoolseizoen. Dit betekent dat, wanneer gekozen wordt voor een jaarcursus met wekelijkse lessen, er in een schooljaar 36 lessen worden gegarandeerd, tenzij anders is overeengekomen.

Vakantieregeling 2024-2025

  • Herfstvakantie: 26 oktober t/m 3 november 2024
  • Kerstvakantie: 21 december 2024 t/m 5 januari 2025
  • Voorjaarsvakantie: 22 februari t/m 2 maart 2025
  • Goede vrijdag: 18 april 2025
  • 2e paasdag: 21 april 2025
  • Meivakantie: 26 april t/m 4 mei 2025
  • 2e pinksterdag: 9 juni 2025
  • Zomervakantie: 19 juli t/m 31 augustus 2025


Aanmelding en betalingsvoorwaarden

Aanmelding vindt plaats door het aanmeldformulier in te vullen op de website van Muziek@Maassluis. U ontvangt via e-mail een bevestiging van ontvangst.

Het doen van een aanmelding is vrijblijvend. Pas nadat u met een docent tot lesafspraken bent gekomen is er sprake van plaatsing en ontvangt u een factuur voor de cursus, welke u bij vooruitbetaling dient te voldoen. Als u ervoor kiest om het bedrag in 1 keer te betalen ontvangt u € 17,50 korting op het cursusbedrag.

Vanaf een factuurbedrag van € 150,00 is het mogelijk om in maandelijkse termijnen van gelijke bedragen te betalen via automatische incasso, waarbij de laatste termijn vervalt in de maand augustus van het lopende cursusjaar. De automatische incasso vindt plaats rond de 25e van de maand.

BTW
De vermelde tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Voor leerlingen tot 21 jaar geldt een BTW vrijstelling. Voor leerlingen vanaf 21 jaar moet over de vermelde tarieven 21% BTW worden berekend.

Jaarcursus
Na inschrijving wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen door een docent die met u afspraken zal maken wat betreft de lestijden. Na het maken van lesafspraken is sprake van plaatsing en wordt u een factuur toegezonden.

Bij plaatsing voor een jaarcursus is er sprake van een jaarbinding. Dit betekent dat het cursusgeld volledig betaald dient te worden, ook als men er voor kiest eerder te stoppen met de lessen.

Wanneer niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan
Indien de lesgeldplichtige ondanks aanmaningen in gebreke blijft met betaling van de verschuldigde lesgelden, geeft Stichting Muziek@Maassluis de vordering ter incasso uit handen aan een deurwaarder. Alle daarmee gemoeide kosten, incassokosten en proceskosten komen voor rekening van de lesgeldplichtige.

Later beginnen
Het is mogelijk om later in het cursusjaar met instrumentale en vocale lessen te starten. Het factuurbedrag wordt aangepast op basis van het aantal gegarandeerde lessen, welke in het resterende cursusjaar ontvangen worden.

De betalingsvoorwaarden zijn zoals hiervoor vermeld.

Lesvormen
De lesvormen waaruit gekozen kan worden staan vermeld op de website van Muziek@Maassluis.

Uitvoeringen
Op geheel vrijwillige basis kunnen leerlingen deelnemen aan uitvoeringen die worden georganiseerd door Muziek@Maassluis, zoals voorspeelavonden, concoursen en samenspeelactiviteiten.

Uitvallen van de lessen
Indien lessen uitvallen worden de ouders of de leerlingen telefonisch op de hoogte gesteld. Wanneer leerlingen verhinderd zijn, wordt u verzocht de administratie tijdig te informeren. Dit kan telefonisch 010 – 30 60 322 gedurende kantooruren of per e-mail info@muziekatmaassluis.nl.

Afzeggen van lessen door leerlingen
Indien (ouders van) leerlingen de lessen afzeggen, bijv. wegens ziekte of andere verplichtingen, dan komen deze lessen te vervallen voor rekening van de cursist.

Les/cursusovereenkomst in geval van overmacht
De maatregelen die Muziek@Maassluis ten gevolge van een overmachtssituatie, zoals bv het coronavirus, moet nemen, worden gekwalificeerd als een niet voorzienbare overheidsmaatregel. Maatregelen die het nakomen van de overeenkomst onmogelijk maken. Er is dan sprake van overmacht.

De docenten en Muziek@Maassluis zullen dan een redelijk alternatief aanbieden, zoals het digitaal inrichten van de muzieklessen via Whatsapp/Skype of een ander digitaal platform. Indien het niet mogelijk is om de lessen op deze alternatieve wijze te volgen, zullen de lessen in beginsel in overleg naar een later tijdstip worden verplaatst.
Indien ook uitstel van de lessen voor de leerling of docent niet mogelijk is, zou de cursist (gedeeltelijke) restitutie kunnen vragen. Voor deze gevallen zullen/kunnen de docenten en de organisatie de cursisten vragen om “solidariteitssteun” en, ondanks hun recht op restitutie, de cursisten vragen daar geen gebruik van te maken.

Instrumenten en bladmuziek
De aanschaf van muziekinstrumenten en bladmuziek is voor eigen rekening.

Voortzetten van de lessen in het volgende seizoen
Elk jaar moet de leerling zich opnieuw inschrijven voor een jaarcursus. Er wordt niet gewerkt met stilzwijgende verlenging.

Adreswijzigingen
Adreswijzigingen en andere mutaties dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk (of per e-mail) te worden doorgegeven.

Portretrecht 
Portretfoto’s worden alleen na schriftelijke toestemming van de betreffende persoon, of bij minderjarigheid van diens ouders/verzorgers, gebruikt voor publiciteitsdoeleinden.
Bij evenementen worden impressiefoto’s gemaakt die gebruikt worden voor PR-doeleinden. Bij deze foto’s wordt er op gelet dat deze niet specifiek gericht zijn op een persoon of een groep personen. Mocht er desondanks sprake zijn van ongewenste publicatie dan verwijderen wij deze foto onverwijld nadat bezwaar hiertegen ontvangen is.

Stichting Muziek@Maassluis behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen.

Algemene Voorwaarden d.d. 1 juni 2024