Governance code

Het bestuur van stichting Muziek@Maassluis onderschrijft de Cultural Governance Code zoals deze op 14 oktober 2013 aan de minister van OCW is aangeboden.

Het bestuur vervult haar taken met inachtneming van de daarin genoemde negen principes .

Met het oog op de omvang van de stichting is gekozen voor een bestuursmodel en niet voor een Raad van Toezicht. De uitvoerende taken worden gedelegeerd aan de directie. Het bestuur blijft eindverantwoordelijk.

Het bestuur bestaat uit minimaal 3 tot maximaal 5 personen. De maximale zittingstermijn van de leden bedraagt twee maal vijf jaar. Er is daartoe een rooster van aftreden opgesteld. Herbenoeming geschiedt alleen bij unanieme instemming van de dan zittende bestuursleden.

De bestuursleden vervullen hun functie onbezoldigd.

Interne processen zijn vastgelegd in een beleidsplan/kwaliteitskader wat jaarlijks wordt bijgesteld op basis van actuele ontwikkelingen. Onderdeel van dit document is een jaarplan van werkzaamheden.

Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af aan de gemeente Maassluis middels een inhoudelijk en financieel jaarverslag wat wordt voorzien van een accountantsverklaring.